Citrasmara, Dewi

DEWI CITRASMARA, dalam Wayang Gedog adalah istri pertama Resi Gatayu yang berkedudukan di Panataran. Ia mempunyai anak bernama Dewi Kilisuci dan Arya Jayengrana.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor